Белорусский язык - Вариант 4 - Контрольная - БГУИКИ

Варыянт 4
1. Падбярыце і перакладзіце навуковы тэкст на беларускую мову па сваёй спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату, прыкладна 100 слоў). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны (да перакладу абавязкова дадайце ксеракопію тэксту-арыгінала з усімі выходнымі дадзенымі).
...
2. Напішыце 20 слоў-тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем.
Рэклама, менеджмэнт...
3. Напішыце словы па-беларуску:
Акардэон, цырымонія...
4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары:
Светлаваты, Евангелле...
5. Раскрыйце дужкі:
а) запішыце, дзе трэба, вялікую літару. Калі ёсць варыянты ў напісанні, трэба напісаць абодва (напрыклад, 9 Мая (свята), 9 мая (дата))
...
6. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову (для назоўнікаў агульнага роду запішыце два варыянты перакладу)
...
7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:
Два новыя малюнкі, чатыры лепшыя адказы...
8. Запішыце колькасныя лічэбнікі словамі і раскрыйце дужкі:
Пяццю малюнкамі, дзве трэція плошчы...
9. Праспрагайце наступныя дзеясловы:
Жыць
...
10. Ад дзеясловаў утварыце нарматыўныя формы дзеепрыметнікаў і вызначце суфіксы:
Вывучаны...
11. Перакладзіце на беларускую мову дзеепрыметнікавыя спалучэнні:
Падаючая зорка, пакрытая страта...
12. Утварыце нарматыўныя формы дзеепрыслоўяў:
Арганізуючы, сплёўшы
...
13. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове:
Дзякаваць брату, дараваць сябру
...
14. Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:
Аналогія – падабенства...

Цена: 20.00 BYN
Количество: